Algemene Voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle verbintenissen waarin GET DRIVEN BVBA partij is en dit met uitsluiting van alle andere voorwaarden van welke aard ook, doch onverminderd de bepalingen van dwingend recht. Deze voorwaarden maken samen met de gegevens op de voorzijde van de offerte, bestelbon, prestatiebon, factuur of ander document dat uitgaat van GET DRIVEN BVBA, integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de individuele overeenkomsten kunnen slechts rechtsgeldig bewezen worden door een wederzijds ondertekende schriftelijke overeenkomst.De algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken voor zover zij op voorhand en schriftelijk door GET DRIVEN BVBA zijn aanvaard en voor zover zij verenigbaar zijn met deze voorwaarden.z

GET DRIVEN BVBA is geen eigenaar van uw data en gebruikt uw data enkel en alleen om u te informeren over nieuwigheden rond onze werking of het vereist deze data nodig te hebben om de opdrachtgever te kunnen servicen. Het type wagen is vereist om de chauffeur te briefen, uw contact gegevens zijn nodig om u te kunnen bereiken tijdens een opdracht en uw adresgegevens zijn vereist om een driver tot u te laten komen. Door de algemene voorwaarden te accepteren gaat u akkoord met deze privacy voorwaarden.

GET DRIVEN BVBA verbindt zich ertoe de opdracht (i) tegen onderhavige voorwaarden (ii) tegen de door haar per dossier opgegeven prijzen (iii) volgens de regels der kunst doch steeds bij wijze van middelverbintenis diensten te verlenen met name het verhuren van een privéchauffeur. Het algemeen karakter van een middelenverbintenis blijkt onder meer uit het feit dat de tijd waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht is vastgesteld in de verwachting van normale omstandigheden, dat de termijnen voor de prestaties slechts bij benadering worden vastgesteld, en dat GET DRIVEN BVBA zich in het algemeen inspant om goede chauffeurs in te zetten die hun best doen om goed te rijden met de wagen van de opdrachtgever.

De offertes worden opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte instructies en gegevens en zijn voor hem bindend. Noch van de uren noch van enige reservatie kan afgeweken worden tenzij met schriftelijk akkoord van GET DRIVEN BVBA. Indien de opdracht door toedoen of nalatigheid door de opdrachtgever, met inbegrip van een ontijdige opzegging van de opdracht, niet kan uitgevoerd worden dan verbindt deze er zich toe het volledig te factureren bedrag te betalen alsof de diensten integraal werden geleverd.

GET DRIVEN BVBA is volledig vrij in de selectie van de ter beschikking gestelde privéchauffeurs. De opdrachtgever kan een geselecteerde chauffeur in principe niet weigeren. GET DRIVEN BVBA staat nooit in voor geldboetes, gerechtskosten, onmiddellijke inningen, parkeerkosten tolgelden, car washkosten, brandstof, depannages, belastingen, onderhoudskosten, herstelkosten, verzekeringen en retributies allerhande evenals alle andere kosten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de wagen en het rijden met de wagen en die vallen allemaal uitsluitend lastens de opdrachtgever. Die kosten kunnen in voorkomend geval steeds door GET DRIVEN BVBA verhaald worden op de opdrachtgever. GET DRIVEN BVBA levert enkel de chauffeur en de opdrachtgever betaalt voor die diensten en staat derhalve zelf in voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten terzake van de wagen. Voor de reiskosten van de chauffeur van en naar de afgesproken plaats zal er aan de opdrachtgever een kilometervergoeding worden aangerekend. Indien het startadres afwijkend is van het eindadres worden de daaraan besteedde uren en de hierdoor opgelopen reiskosten eveneens doorgerekend aan de opdrachtgever.

2.De overeenkomst komt tot stand hetzij na bevestiging door GET DRIVEN BVBA van de rit door een chauffeur te plannen in onze software. De uitvoering van de overeenkomst neemt aanvang op het moment waarop een privéchauffeur zich naar het door de opdrachtgever opgegeven adres begeeft van waaruit hij het voertuig dient te besturen. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft de gehuurde chauffeur het recht om een pauze in te lassen van 15 minuten om de 4 uur.

De digitale bevestiging van GET DRIVEN BVBA is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de drie dagen na ontvangst van bevestiging per e-mail de onjuistheid van het gestelde in de betreffende bevestiging meldt.
De opdrachtgever verklaart en bevestigt van rechtswege de eigenaar te zijn van het bestuurde voertuig. Bij gebreke daaraan zal hij voor het ondertekenen van de overeenkomst de juiste identiteit geven van de eigenaar alsmede diens schriftelijke toestemming om de wagen door de ingehuurde chauffeur te laten besturen.De opdrachtgever is bij wijze van resultaatsverbintenis verantwoordelijk voor (i) het gebeurlijk tijdig aanvragen van een aanpassing van de verzekeringspolis van de wagen zodat de ingehuurde chauffeur geldig verzekerd is zowel in burgerlijke aansprakelijkheid als in omnium (ii) de technische conformiteit van de wagen met de geldende wetgeving (iii) alle mogelijke technische gebreken of mankementen waarmee de wagen behept is al dan niet zichtbaar of verborgen.

3.De door GET DRIVEN BVBA vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. Alle rij - en wacht en reistijden worden berekend wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks ten behoeve van de opdrachtgever werden gespendeerd, waarbij naar boven afgerond wordt met één kwartier met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Er is geen verschil tussen de aanrekening van rij- of wachttijden. De uurprijs dekt alle kosten behalve BTW en is een all-in prijs tenzij kosten op speciaal verzoek. Het begin uur is het uur dat de chauffeur op het startadres aanwezig dient te zijn. Het eind uur is het uur dat de chauffeur daadwerkelijk terug op het eindadres aanwezig is. In normale opdrachten wordt hierboven geen enkele andere kost in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk door GET DRIVEN BVBA vermeld voor aanvang van de opdracht zoals vermeld in artikel 1 of tenzij de opdrachtgever tijdens de opdracht speciale verzoeken heeft.Voor de ritten langer dan 9u wordt er vanaf het 9e uur in de vorm van overuren een supplement gerekend van 20%. De duur van de overnachting ligt dan steeds tussen 00.00 uur en 07.00 uur en alle uren daarbuiten worden steeds aangerekend. De uren lopen door tot het einde van de rit en worden terug verder gezet vanaf het verderzetten van de rit. De opdrachtgever staat in zijn naam en voor zijn rekening in voor een behoorlijke slaapplaats met name een hotel of motel voor de chauffeur evenals het avondmaal en het ontbijt. Betreft het twee ritten op 1 dag dan worden deze beschouwd als zijnde 1 rit, tenzij er minstens 4 uur tussen de ritten zit. De totale reistijd moet minstens 3 uur bedragen. Per cyclus van 8 uur wordt ten behoeve van de chauffeur een bijkomend bedrag van € 15 aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Een reservatie kan gebeuren tot uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de rit. Get Driven BVBA is niet verantwoordelijk indien er geen driver tijdig beschikbaar is. De opdrachtgever heeft de gelegenheid een afgesproken rit kosteloos ongedaan te maken, mits dit schriftelijk geschiedt uiterlijk 12 uur voor de aanvang van de rit. Indien de rit geannuleerd wordt minder dan 3u voor de geplande rit wordt er automatisch €75 ex btw aangerekend. Indien dit ervoor is wordt er €30 ex btw aangerekend.

4.De facturen van GET DRIVEN BVBA worden opgemaakt aan de hand van de uren die de chauffeur aan de hand van de app doorgeeft aan GET DRIVEN BVBA. De opdrachtgever aanvaardt de volle wettelijke bewijskracht van de prestatiestaat van de chauffeur.Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. De factuur wordt automatisch per mail bezorgd aan het emailadres die de rit heeft geboekt. Bij niet betaling op de vervaldag, zullen eventuele overeengekomen betalingskortingen op die factuur en op alle andere facturen vervallen.

Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van GET DRIVEN BVBA, zal iedere onbetaalde som bij vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de verwijlinterest overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en met een forfaitaire en minimale schadevergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen te vermeerderen met alle kosten en honoraria door de niet-betaling en invordering.In geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag worden alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, omwille van om het even welke grond, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en houdt GET DRIVEN BVBA zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande ingebrekestelling. De door GET DRIVEN BVBA gemaakte kosten zoals deze van experts, advocaten, deurwaarders, incassobureaus ter nakoming van de verplichtingen

van de opdrachtgever naar GET DRIVEN BVBA, komen ten allen tijde bovenop het schadebeding voor rekening van de opdrachtgever.

5. Onverminderd hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, is GET DRIVEN BVBA gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst bij wijze van uitdrukkelijk ontbindend beding te laten ontbinden met schadevergoeding indien de opdrachtgever één van zijn contractuele verplichtingen in deze voorwaarden niet nakomt, zich in staat van faillissement bevindt of indien het eigen vermogen van de opdrachtgever van het laatst afgesloten boekjaar minder dan de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal of indien de opdrachtgever gedurende het laatst afgesloten boekjaar verlies leed. Daarenboven kan GET DRIVEN BVBA indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit deze voorwaarden voldoet, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of laten ontbinden of in afwachting van dit laatste te verbreken. Alle nog openstaande facturen en nog te factureren bedragen worden in voorkomend geval onmiddellijk opeisbaar eveneens zonder kortingen.

6. Klachten met betrekking tot de verbintenissen van GET DRIVEN BVBA dienen uitdrukkelijk op straffe van verval binnen vijf bankwerkdagen na de feiten waarop zij zijn gebaseerd schriftelijk bij GET DRIVEN BVBA te worden ingediend. De opdrachtgever is verplicht een BA-verzekering (conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen), een volledige omniumverzekering met inbegrip van diefstal en een bijkomende bestuurders en - passagiersverzekering ter vergoeding van alle lichamelijke schade af te sluiten terzake van het voertuig. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst aan te houden. GET DRIVEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van de franchise in geval van schade gezien dit ook onder de verzekering van de klant valt. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het ter beschikking gestelde voertuig voldoet aan alle toepasselijke veiligheids- en technische vereisten. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de hierboven vermelde verplichtingen, kan hij zich jegens GET DRIVEN BVBA niet beroepen op het ontbreken van de afwezigheid van verzekeringsdekking. Indien hij geen omniumverzekering bezit dan aanvaardt de opdrachtgever alle risico's in eigen schade zelf te nemen en verzaakt hij tegelijk uitdrukkelijk aan alle verhaal tegen de opdrachtgever of tegen de chauffeur. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken of niet conform zijn van het door haar ter beschikking gestelde voertuig alsmede voor alle schade ten gevolge van door haar gegeven orders. De opdrachtgever verbindt zich ertoe GET DRIVEN BVBA te vrijwaren voor alle aanspraken die lastens GET DRIVEN BVBA zouden geformuleerd worden door derden met inbegrip van de verzekeraars van de opdrachtgever ten aanzien van verbintenissen die in deze voorwaarden lastens de opdrachtgever vallen, zowel in hoofdsom intresten als in kosten.

7.De opdrachtgever zal de chauffeurs steeds via GET DRIVEN BVBA in dienst nemen en zal er zich van onthouden de chauffeurs rechtstreeks voor opdrachten te contacteren. Elke keer dat opdrachtgever een chauffeur van GET DRIVEN BVBA rechtstreeks in dienst wil nemen zonder tussenkomst van GET DRIVEN BVBA zal de opdrachtgever aan GET DRIVEN BVBA van rechtswege een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag dat overeenstemt met het ter beschikking stellen van die chauffeur gedurende 250 uur per opdracht. Indien de opdrachtgever dit meer dan drie maal na elkaar doet dan stijgt de vergoeding naar het equivalent van 1200 uur Deze vergoeding vormt telkens de compensatie van een contractueel toegekend subjectief recht en is geen schadevergoeding.

8. GET DRIVEN BVBA is voor al haar verbintenissen enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt in geval van opzet of grove schuld. GET DRIVEN BVBA is niet aansprakelijk voor schade, verliezen en/of letsel, welke door de chauffeur worden veroorzaakt aan derden of aan de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken met inbegrip van de wagen, en onder voorbehoud van wat gesteld werd terzake van de omnium verzekering, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de chauffeur. Ten aanzien van derden wordt de chauffeur ten allen tijde beschouwd als aangestelde van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal steeds tijdig zijn verzekeraar verwittigen dat de wagen wordt bestuurd door een gehuurde chauffeur en

dat de student - chauffeur 23 jaar of jonger is en verzaakt terzake van dit alles aan elk verhaal tegen GET DRIVEN BVBA.

GET DRIVEN BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

  • het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van onder meer slechte weersomstandigheden, overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken,
  • het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het verkeer, dan wel door enige andere niet voorziene oorzaak
  • schade of kosten als gevolg van het verlies van de bonus maluskorting op de autoverzekering van de opdrachtgever of het verhaal van de autoverzekeraar
  • schade ontstaan aan zaken en/of schade letsel bij inzittenden, de passagier(s) aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht
  • schade of kosten ten gevolge van een verkeersongeval en/of verkeersovertreding.

Voor zover op GET DRIVEN BVBA enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid steeds van rechtswege beperkt tot het bedrag waartoe GET DRIVEN BVBA verzekerd is krachtens de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.De opdrachtgever verzaakt aan elke invordering van een hoger schadebedrag.

9.Bij overmacht of imprevisie van tijdelijke of blijvende aard kan GET DRIVEN BVBVA hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ad nutum te verbreken, alles zonder dat opdrachtgever tegen GET DRIVEN BVBA enig recht op schadevergoeding bezit. De opdrachtgever is in voorkomend geval verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd, naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel te betalen.

10.De gebeurlijke nietigheid van één of meer clausules, of onderdelen ervan heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen voor gevolg en desgevallend verbinden partijen zich ertoe hetzelfde economische evenwicht te zoeken als indien deze nietigheid er niet was geweest.In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, is het Nederlands de enige proceduretaal en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.Ook in geval van activiteiten buiten Belgie alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd en is het Belgische recht van toepassing